Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 333/19, III Cz 359/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 grudnia 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi – III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Jacek Świerczyński (ref.)

Sędziowie: SO Bożena Rządzińska

SR Anna Anduła – Dzikowska (del.)

Protokolant: sekr. sąd. Magdalena Głowacka

po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2019 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa R. P.

przeciwko J. K.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

z dnia 26 lipca 2018 roku, sygn. akt III C 302/17

oraz zażalenia pozwanego na postanowienie zawarte w punkcie 2. tegoż wyroku

1/. oddala apelację,

2/. oddala zażalenie.