Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IIIRC 38/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 września 2020 r.

Sąd Rejonowy w Szczytnie III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym:

Przewodniczący sędzia Anna Podubińska

Protokolant praktykant P. D.

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 września 2020 r. w S.

sprawy z powództwa małoletniego K. O. reprezentowanego przez przedstawicielkę ustawową M. J.

przeciwko M. S. (1)

o podwyższenie alimentów

I.  podwyższa alimenty od pozwanego M. S. (1) na rzecz małoletniego powoda K. O. z kwoty po 200 (dwieście) złotych miesięcznie zasądzonej w wyroku Sądu Rejonowego w Szczytnie z dnia 21 sierpnia 2014 roku w sprawie III RC 304/13 do kwoty po 330 (trzysta trzydzieści) złotych miesięcznie, płatne z góry do dnia 10 każdego miesiąca, z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, do rąk przedstawicielki ustawowej małoletniego powoda M. J., poczynając od dnia 1 czerwca 2020 r.

II.  w pozostałej części powództwo oddala

III.  przyznaje adwokat M. S. (2) tytułem opłaty za reprezentowanie pozwanego z urzędu kwotę 60 (sześćdziesiąt) złotych oraz 13,80 (trzynaście 80/100) zł tytułem podatku wat od tej kwoty.

IV.  zwalnia pozwanego od kosztów sądowych za I instancję,

V.  wyrokowi w punkcie I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Z/

1.  odnotować,

2.  odpis wyroku z klauzulą wykonalności doręczyć matce małol. pow.,

3.  z wnioskiem o uzasadnienie lub za 7 dni

S., 11 września 2020 r.