Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 4505/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 sierpnia 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w następującym składzie :

Przewodniczący: Sędzia SO Agnieszka Domańska Jakubowska

Protokolant: st.sekr.sądowy Agnieszka Kurczewska

po rozpoznaniu w dniu 28 lipca 2020 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy I. G. i M. L.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T.

z odwołania I. G. i M. L.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T.

z dnia 23 sierpnia 2019 roku znak (...) - (...)45

o ustalenie podlegania ubezpieczeniu

1.  oddala odwołania;

2.  zasądza od wnioskodawców I. G. i M. L. kwoty po 180(sto osiemdziesiąt) złotych z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T..