Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 4805/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 sierpnia 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie: Przewodnicząca: Sędzia SO Monika Pawłowska-Radzimierska

Protokolant: stażysta Joanna Janiak

po rozpoznaniu w dniu 4 sierpnia 2020 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z wniosku

M. P.

przeciwko

Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w K.

o zapłatę składek

na skutek odwołania M. P.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w K.

z dnia 26 kwietnia 2018 roku znak (...)- (...)- (...)

1.  zmienia zaskarżoną decyzję i ustala, że zaległości M. P. nie obejmują:

a.  składek na ubezpieczenia społeczne za okres od września 2012 roku do marca 2013 roku oraz pozostałych należności z tytułu tych składek, w tym odsetek;

b.  składek na ubezpieczenie zdrowotne za okres od września 2012 roku do marca 2013 roku oraz pozostałych należności z tytułu tych składek, w tym odsetek;

2.  oddala odwołanie w pozostałym zakresie;

3.  zasądza od M. P. na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w K. kwotę 90 (dziewięćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

M. R.