Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Pa 30/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 czerwca 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Paulina Kuźma (spr.)

Sędziowie: Sędzia SO Agnieszka Domańska - Jakubowska

Sędzia SO Ireneusz Łaski

po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2020 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa T. N.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej – Oddziałowi Ł. z siedzibą w Ł.

o nagrodę jubileuszową za 20 lat pracy

na skutek apelacji strony pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi X Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 lutego 2020 roku w sprawie sygn. akt X P 255/19

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od (...) Spółki Akcyjnej – Oddziału Ł. z siedzibą w Ł. na rzecz T. N. kwotę 675 (sześćset siedemdziesiąt pięć) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu za II instancję.

SSO Agnieszka Domańska – Jakubowska SSO Paulina Kuźma SSO Ireneusz Łaski