Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XIII Ga 1604/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 października 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Krzysztof Wójcik

Sędziowie: Bartosz Kaźmierak, Marcin Wojciechowski (del.)

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 13 października 2020 roku w Łodzi

sprawy z powództwa J. K.

przeciwko (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

z dnia 28 maja 2019 roku

sygn. akt XIII GC 1751/17

1.  oddala apelację,

2.  zasądza od J. K. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. kwotę 900 (dziewięćset) zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Krzysztof Wójcik Bartosz Kaźmierak Marcin Wojciechowski