Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II C 918/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 września 2020 roku

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie II Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: asesor sądowy A. L.

Protokolant: Joanna Andrzejewska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 września 2020 roku w W.

sprawy z powództwa A. W.

przeciwko V. L. Towarzystwo (...) spółce akcyjnej V. (...) z siedzibą w W.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 5.096,82 zł (pięciu tysięcy dziewięćdziesięciu sześciu złotych osiemdziesięciu dwóch groszy) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 25 marca 2020 roku do dnia zapłaty;

II.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 2.217 (dwóch tysięcy dwustu siedemnastu) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.