Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 4240/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 września 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie: Przewodniczący SSO Monika Pawłowska-Radzimierska

Protokolant : starszy sek.sąd. M. P.

po rozpoznaniu w dniu 15 września 2020 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z wniosku

K. R.

przeciwko

Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Ł.

o zadłużenie z tytułu składek

na skutek odwołania K. R.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Ł.

z dnia 02 sierpnia 2019 roku znak (...)

1.  oddala odwołanie;

2.  zasądza od K. R. na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Ł. kwotę 900 (dziewięćset) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

SSO Monika Pawłowska-Radzimierska