Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII GC 190/18

S., 13 sierpnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)

(...)

POSTANOWIENIE

(...)

(...)

(...)

(...)

(...) S.

(...)

(...)

(...) M. T.

(...) (...)

(...)

(...)

1.  (...) (...)

2.  (...)

Sygn. akt VIII GC 190/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 sierpnia 2020 r.

Sąd Okręgowy w Szczecinie Wydział VIII Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący: SSO Agnieszka Kądziołka

po rozpoznaniu 13 sierpnia 2020 r. w S.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa

sprawy z powództwa M. T.

przeciwko Przedsiębiorstwu Handlowemu (...) w S.

o stwierdzenie nieważności uchwał

1.  stwierdza nieważność uchwały oznaczonej numerem (...) Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Handlowego (...) w S., podjętej 27 grudnia 2017 r.;

2.  stwierdza nieważność uchwały oznaczonej numerem (...) punkt 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Handlowego (...) w S., podjętej 27 grudnia 2017 r.,

3.  oddala powództwo w pozostałym zakresie;

4.  rozstrzyga o kosztach postępowania zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik sprawy przy założeniu, że powód wygrał postępowanie w 40%.