Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1224/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 stycznia 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący : SSO Bogdan Jachowicz

po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2020 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa M. B.

przeciwko (...) spółce jawnej z siedzibą w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanej

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi

z dnia 6 czerwca 2018 roku, sygn. akt XVIII C 263/18

1.oddala apelację;

2. zasądza od (...) spółki jawnej z siedzibą w W. na rzecz M. B. kwotę 450 (czterysta pięćdziesiąt) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.