Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1332/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 stycznia 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Bożena Rządzińska

Sędziowie: SO Renata Jagura

SR (del.) Tomasz Milski

Protokolant: staż. Alicja Pisarczyk

po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2020 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa W. U.

przeciwko Gminie Ł.

o ustalenie istnienia stosunku najmu

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

z dnia 9 września 2016 r. sygn. akt III C 699/15

1.  oddala apelację;

2.  nie obciąża powoda kosztami postępowania apelacyjnego.