Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 652/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 stycznia 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Krzysztof Kacprzak

Sędziowie: SO Bogdan Jachowicz

SO Bożena Rządzińska (spr.)

Protokolant: sekr. sąd. Magdalena Głowacka

po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2020 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa A. S. (1)

przeciwko M. J.

o zapłatę

na skutek apelacji powódki

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi- Widzewa w Łodzi

z dnia 12 grudnia 2018 r. sygn. akt VIII C 2672/14

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od A. S. (1) na rzecz M. J. kwotę 900 (dziewięćset) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym;

3.  przyznaje i nakazuje wypłacić ze Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla Łodzi- Widzewa w Łodzi na rzecz adwokata A. S. (2) kwotę 738 (siedemset trzydzieści osiem) złotych brutto tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej powódce z urzędu w postępowaniu apelacyjnym.