Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 1176/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 października 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w następującym składzie :

Przewodniczący: Sędzia SO Agnieszka Domańska Jakubowska

Protokolant : stażysta Anna Klepacz

po rozpoznaniu w dniu 27 października 2020 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy Z. O.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł.

z odwołania Z. O.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł.

z dnia 1 kwietnia 2020 roku znak (...)

o prawo do rekompensaty

Zmienia zaskarżoną decyzję i przyznaje wnioskodawcy Z. O. prawo do emerytury z rekompensatą od dnia 12 marca 2020 roku .