Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 listopada 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w następującym składzie :

Przewodniczący: Sędzia Agnieszka Domańska- Jakubowska

Protokolant: stażysta Anna Klepacz

po rozpoznaniu w dniu 22 września 2020 roku w Łodzi na rozprawie

sprawy M. C.

z udziałem K. G.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

o wysokość podstawy wymiaru składek

na skutek odwołania M. C.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

z dnia 8 października 2019 roku

numer (...)

1.  oddala odwołanie;

2.  zasadza od M. C. na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.