Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II W 506/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 listopada 2020 roku

Sąd Rejonowy w Bełchatowie, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Aneta Świtalska-Forenc

Protokolant: sekr. sąd. Katarzyna Kaczmarek

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 27 stycznia 2020 r., 28 lipca 2020 r., 21 września 2020 r., 04 listopada 2020 r.

sprawy przeciwko

M. M. urodzonemu 25 maja1965 roku w miejscowości K., synowi J. i K. z domu C.

obwinionemu o to, że:

w dniu 17 lutego 2019 roku w miejscowości B., gm. D., hałasem powstałym wskutek strzelania z broni palnej na otwartej strzelnicy sportowej (...) zakłócał spokój publiczny okolicznych mieszkańców

to jest o wykroczenie z art. 51§ 1 kw

1.  obwinionego M. M. uznaje za winnego dokonania zarzucanego mu czynu wypełniającego dyspozycję art. 51§ 1 kw z tą zmianą, że obwiniony spowodował zakłócenie spokoju Z. B., W. S. oraz K. D. i za to na podstawie art. 51§ 1 kw w wymierza mu karę 300 (trzysta) złotych grzywny;

2.  pobiera od obwinionego 30 (trzydzieści) złotych opłaty i zasądza na rzecz Skarbu Państwa 120 (sto dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu poniesionych w sprawie wydatków.