Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VI U 550/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 września 2020 roku.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący sędzia Przemysław Chrzanowski

Protokolant Dominik Piotrowski

po rozpoznaniu w dniu 28 sierpnia 2020 roku w Warszawie

na rozprawie

sprawy D. G.

przeciwko (...) w W.

o zasiłek chorobowy

w związku z odwołaniem D. G.

od decyzji (...) w W.

z dnia 7 października 2019 roku, znak: (...)

z dnia 7 października 2019 roku, znak: (...)

1.  zmienia w części decyzję (...) w W. z dnia 7 października 2019 roku, znak: (...), w ten sposób, że przyznaje D. G. prawo do zasiłku chorobowego za dzień 3 września 2019 roku;

2.  oddala w pozostałej części odwołanie od decyzji (...) w W. z dnia 7 października 2019 roku, znak: (...);

3.  oddala w całości odwołanie od decyzji (...) w W. z dnia 7 października 2019 roku, znak: (...).

Sygn. akt VI U 550/19

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 7 października 2019 roku, znak: (...), (...) w W. odmówił D. G. prawa do zasiłku chorobowego za okres od 3 września 2019 roku do 9 września 2019 roku. W uzasadnieniu tej decyzji (...) podał, że ubezpieczona została wezwana na badanie na dzień 2 września 2019 roku, jednak w rozmowie telefonicznej informowała ona, że ma problem z dotarciem na badanie, wobec czego termin przełożono na 3 września 2019 roku. W tym terminie ubezpieczona nie stawiła się jednak na badanie, wobec czego jej zaświadczenie lekarskie traci ważność.

Kolejną decyzją z dnia 7 października 2019 roku, znak: (...), (...) w W. odmówił D. G. prawa do zasiłku chorobowego za dalszy okres od 10 września 2019 roku do 14 października 2019 roku. W uzasadnieniu tej decyzji organ rentowy wskazał z kolei, że tytuł ubezpieczenia D. G. ustał z dniem 31 marca 2019 roku i po ustaniu zatrudnienia otrzymała ona zasiłek chorobowy za okres od 1 kwietnia 2019 roku do 2 września 2019 roku. Kolejna niezdolność do pracy powstała w dniu 10 września 2019 roku, a więc po upływie 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego.

(obie decyzje z dnia 07.10.2019r. – akta organu rentowego)

Od ww. decyzji D. G. wniosła odwołanie, zaskarżając te decyzje w całości. Odwołująca podała, że dnia 2 września 2019 roku faktycznie zadzwoniła do (...) z informacją, że źle się czuje i nie może się stawić na badanie, prosząc jednocześnie o przełożenie badania. W odpowiedzi miała ona usłyszeć jedynie, że badanie będzie we wtorek, bez podania daty dziennej, co odwołująca zrozumiała jako wtorek dnia 10 września 2019 roku, a nie wtorek dnia 3 września 2019 roku.

(odwołanie – k. 1)

W odpowiedzi na odwołanie (...) wniósł o jego oddalenie w całości. W uzasadnieniu (...) powtórzył argumentację zawartą w uzasadnieniu zaskarżonych decyzji.

(odpowiedź na odwołanie – k. 2 – 2 verte)

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Dnia 2 września 2019 roku został wyznaczony termin badania odwołującej przez lekarza orzecznika (...) w celu skontrolowania jej zwolnienia lekarskiego. Odwołująca została o tym terminie zawiadomiona. Tego samego dnia z rana odwołująca zadzwoniła do (...) z prośbą o przełożenie terminu badania, gdyż miała problem z dotarciem. Pracownik (...) poinformował ją, że termin został przesunięty na następny dzień, 3 września 2019 roku, jednak odwołująca tego dnia nie stawiła się na badanie.

(dowód: zeznania świadka R. O. – protokół rozprawy z dnia 8.06.2020r., notatka służbowa – akta organu rentowego)

Tytuł ubezpieczenia odwołującej ustał z dniem 31 marca 2019 roku.

(bezsporne)

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o zeznania świadka R. O. i potwierdzoną tymi zeznaniami notatkę służbową znajdującą się w aktach (...). Sąd miał na uwadze, że zeznania świadka potwierdzają treść notatki. Ponadto wiarygodnym jest, że termin badania został przesunięty na bliski dzień, a nie rzekomo na kolejny tydzień – kiedy kontrolowane zwolnienie lekarskie już zakończyłoby się. Z tych względów Sąd uznał zeznania odwołującej za niewiarygodne. Sąd miał też na uwadze, że odwołującej – przy kontroli poprzedniego zwolnienia lekarskiego – już raz był przesuwany termin badania: z dnia 26 sierpnia 2019 roku na dzień 28 sierpnia 2019 roku, a więc zaledwie o dwa dni później. Wobec powyższego nie są wiarygodne zeznania odwołującej w zakresie, w jakim twierdzi ona, że nie wiedziała, że termin badania jest przesunięty na 3 września 2019 roku.

Strony nie wniosły o uzupełnienie materiału dowodowego.

Sąd zważył, co następuje:

Przedmiotem rozpoznania w niniejszej sprawie jest odwołanie od dwóch decyzji odmawiających odwołującej prawa do zasiłku chorobowego.

W pierwszej kolejności Sąd zajął się decyzją odmawiającą prawa do zasiłku chorobowego za okres od 3 września 2019 roku do 9 września 2019 roku.

Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. - Dz. U. z 2019r., poz. 645, ze zm.) prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich podlega kontroli. W celu kontroli lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych może przeprowadzić badanie lekarskie ubezpieczonego w wyznaczonym miejscu (art. 59 ust. 3 pkt 1 lit. a).

Z ustaleń Sądu wynika, że zwolnienie lekarskie odwołującej podlegało takiej właśnie kontroli, a termin jej badania został wyznaczony pierwotnie na dzień 2 września 2019 roku. Po telefonie odwołującej, termin ten został zmieniony na 3 września 2019 roku. Nie jest zasadne w ocenie Sądu stanowisko odwołującej, że nie wiedziała ona o dacie dziennej nowego terminu, usłyszała bowiem jedynie, że chodzi o wtorek i uznała, że będzie to wtorek dnia 10 września 2019 roku. Należy przypomnieć, że kontrolowane zwolnienie miało trwać do dnia 9 września 2019 roku, zaś odwołująca nie wyjaśniła racjonalnie, dlaczego (...) miałby kontrolować to zwolnienie już po jego zakończeniu, tj. w dniu 10 września 2019 roku.

Sąd ustalił w toku postepowania, że odwołująca została jednak poinformowana o dacie dziennej, podana jej została informacja, że nowy termin badania jest nazajutrz, czyli 3 września 2019 roku. Odwołująca powinna zadbać o swoje interesy, wiedziała ona przecież, że samo badanie ma duże znaczenie dla ustalenia jej niezdolności do pracy i może skutkować dla niej ograniczeniem czasowym przyznania zasiłku chorobowego. Odwołująca powinna rozsądnie dopilnować swoich spraw, co w takiej sytuacji oznaczałoby dopytanie o konkretną datę dzienną, nawet gdyby taka nie została podana przez pracownika (...). Sąd miał na uwadze, że odwołująca nie jest osobą nieporadną, aby nie móc dopytać o konkretną datę badania, była ona bowiem w stanie samodzielnie zadzwonić do (...) i poinformować, że nie może stawić się na badanie 2 września 2019 roku. Ponadto już wcześniej, pod koniec sierpnia 2019 roku, odwołująca również przekładała telefonicznie termin badania i nowy termin został wyznaczony szybko, dwa dni później. Powinna więc sobie zdawać sprawę 2 września 2019 roku, że termin nowego badania będzie szybko wyznaczony. Nawet więc w przypadku braku podania jej przez telefon daty dziennej, odwołująca powinna się dokładnie o nią dopytać pracownika (...), albo jeszcze raz zadzwonić i upewnić się, czy dobrze zrozumiała, na kiedy jest wyznaczony nowy termin badania. Jak już jednak wyżej wskazano w niniejszej sprawie Sąd uznał, że pracownik (...) w rozmowie z odwołującą podał jej dokładną datę dzienną, czyli 3 września 2019 roku. Wobec tego brak jest jakiegokolwiek usprawiedliwienia w niestawiennictwie odwołującej na badaniu w dniu 3 września 2019 roku. Warto też dodać, że z art. 59 ust. 5a pkt 2 i ust. 5b ustawy zasiłkowej wynika, że odwołująca mogła zostać skutecznie poinformowana o terminie badania przez pracownika (...) drogą telefoniczną.

Zgodnie z art. 59 ust. 6 ustawy zasiłkowej, w razie uniemożliwienia badania lub niedostarczenia posiadanych wyników badań w terminie, o którym mowa w ust. 5, zaświadczenie lekarskie traci ważność od dnia następującego po tym terminie. W niniejszej sprawie odwołująca nie stawiła się na badanie lekarskie 3 września 2019 roku, wobec czego jej zaświadczenie lekarskie traci ważność od dnia następującego po terminie badania, czyli od dnia 4 września 2019 roku, a nie od dnia 3 września 2019 roku. Z tego względu decyzja z dnia 7 października 2019 roku, znak (...), podlega zmianie w tym zakresie, że odwołująca zachowuje prawo do zasiłku chorobowego za 3 września 2019 roku. W pozostałym zakresie odwołanie podlega zaś oddaleniu.

W tym miejscu należy przejść do odwołania od decyzji odmawiającej odwołującej prawa do zasiłku chorobowego za okres od 10 września 2019 roku do 14 października 2019 roku. Sąd miał na uwadze, że zgodnie z art. 7 pkt 1 ustawy zasiłkowej, zasiłek chorobowy przysługuje osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego. W niniejszej sprawie bezsporne było, że tytuł ubezpieczenia odwołującej ustał z dniem 31 marca 2019 roku. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy zasiłkowej podstawowym dokumentem potwierdzającym niezdolność do pracy jest zaświadczenie lekarskie. Zgodnie zaś z wyżej przywołanym art. 59 ust. 6 ustawy zasiłkowej zaświadczenie lekarskie odwołującej straciło ważność z dniem 4 września 2019 roku. Wobec tego w okresie od 4 września 2019 roku do 9 września 2019 roku pojawiła się przerwa w niezdolności do pracy odwołującej. Oznacza to, że okres niezdolności do pracy od 10 września 2019 roku do 14 października 2019 roku powstał już po upływie 14 dni od dnia ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego, a jednocześnie nie stanowił części nieprzerwanej niezdolności do pracy. Tym samym nie jest spełniona przesłanka z art. 7 ust. 1 ustawy zasiłkowej, wobec czego decyzja (...) odmawiająca jej prawa do zasiłku chorobowego za ten okres jest zasadna. Odwołanie podlega więc oddaleniu.

Mając na uwadze powyższe Sąd orzekł jak w sentencji wyroku.