Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: III Ca 1419/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 lutego 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Krzysztof Kacprzak

Sędziowie: SO Zofia Szcześniewicz

SO Bogdan Jachowicz (spr.)

Protokolant: stażysta Aleksandra Witczak

po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2020 roku w Łodzi na rozprawie

sprawy z powództwa R. A.

przeciwko W. M.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego w Pabianicach

z dnia 30 października 2018r., sygn. akt I C 860/17

oddala apelację.