Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 330/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 września 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi I Wydział Cywilny

w następującym składzie:

Przewodniczący: Sędzia Paweł Barański

Protokolant: st. sekr. sąd. Agnieszka Kowalska

po rozpoznaniu w dniu 28 sierpnia 2020 roku w Łodzi na rozprawie

sprawy z powództwa E. M.

przeciwko A. C.

o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

1.  pozbawia w całości wykonalności tytuł wykonawczy w postaci punktu 1 (pierwszego) postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie sygn. akt II 1 Co 1778/17, którym nadano aktowi notarialnemu Rep. A nr (...) sporządzonemu w dniu 28 grudnia 2006 r. przez J. K. notariusza w Ł. klauzulę wykonalności w zakresie obowiązku zapłaty przez E. M. na rzecz A. C. kwoty 140.000 zł (sto czterdzieści tysięcy złotych);

2.  zasądza od A. C. na rzecz E. M. kwotę 4.428 zł (cztery tysiące czterysta dwadzieścia osiem złotych) tytułem kosztów pomocy prawnej udzielonej powódce z urzędu przez adw. N. S.;

3.  nakazuje pobrać od A. C. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łodzi kwotę 7.000 zł (siedem tysięcy złotych) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych.