Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 102/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 marca 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym :

Przewodniczący : Sędzia Sławomir Zieliński

Sędziowie : Zofia Szcześniewicz

( del.) Małgorzata Nowak ( spr.)

Protokolant : staż. Alicja Pisarczyk

po rozpoznaniu w dniu 10 marca 2020 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we W.

przeciwko D. N. i A. S.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda oraz pozwanych

od wyroku Sądu Rejonowego w Pabianicach z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie I C 942/16

I . z apelacji powoda zmienia zaskarżony wyrok w punktach 1. i 4. w ten tylko sposób, że zasądzoną w punkcie 1. kwotę 4 372,45 złotych podwyższa do kwoty 5.158,42
(pięć tysięcy sto pięćdziesiąt osiem złotych 42/100) złotych, zaś w punkcie 4. ustala, że powód wygrał proces w 16 (szesnastu) % ;

II . oddala apelację powoda w pozostałym zakresie;

III . oddala apelacje pozwanych w całości;

IV . znosi wzajemnie pomiędzy stronami koszty postępowania apelacyjnego.