Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 2204/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 marca 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym :

Przewodniczący – Sędzia Wojciech Borten

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

w dniu 19 marca 2020 roku w Łodzi sprawy

z powództwa S. Ś.

przeciwko (...) Towarzystwu (...) w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

z dnia 20 marca 2019 roku

sygn. akt XVIII C 1945/18

I.  zmienia zaskarżony wyrok na następujący:

1.  oddala powództwo,

2.  nie obciążą powódki obowiązkiem zwrotu na rzecz pozwanego kosztów procesu,

II.  nie obciążą powódki obowiązkiem zwrotu na rzecz pozwanego kosztów postępowania apelacyjnego.