Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 743/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 marca 2020r.

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Elżbieta Gawryszczak

Sędziowie SO Bożena Rządzińska

SO Bogdan Jachowicz

Protokolant stażystka Aleksandra Witczak

po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2020 r. w Łodzi na rozprawie

sprawy z powództwa R. S.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W.

o zapłatę

na skutek apelacji powódki

od wyroku Sądu Rejonowego w Łęczycy

z dnia 28 stycznia 2019 r., sygn. akt I C 1/18

1.oddala apelację;

2.nie obciąża powódki kosztami zastępstwa procesowego strony pozwanej w postępowaniu apelacyjnym.