Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt II Ca 2504/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 stycznia 2021 roku

Sąd Okręgowy w Krakowie II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący:

Sędzia SO Zbigniew Zgud

po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2021 roku w Krakowie

na posiedzeniu niejawnym w postępowaniu uproszczonym

sprawy z powództwa A. P.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W.

o zapłatę

na skutek apelacji strony pozwanej

od wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie

z dnia 29 września 2020r., sygnatura akt I C 577/20/K

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 900 zł (dziewięćset złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

SSO Zbigniew Zgud

S/ Proszę:

1.  odnotować wyrok (bez skargi kasacyjnej; przysługuje zażalenie na koszty postępowania orzeczone w punkcie 2);

2.  odpis wyroku doręczyć stronom/pełnomocnikom;

3.  kalendarz 1 tydzień.