Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 577/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 lipca 2020 r.

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Marek Jasiński

Protokolant: Justyna Jankowska

po rozpoznaniu 31 lipca 2020 r. w G.

na rozprawie

sprawy z powództwa(...)z siedzibą we W.

przeciwko I. S.

o zapłatę

1.  Zasądza od I. S. na rzecz (...)z siedzibą we W. kwotę 44048,38 zł (czterdzieści cztery tysiące czterdzieści osiem złotych trzydzieści osiem groszy) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 23 kwietnia 2019r. do dnia zapłaty;

2.  Zasądza od I. S. na rzecz (...)z siedzibą we W. kwotę 5920 zł (pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.