Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V GC 74/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 sierpnia 2020 r.

Sąd Rejonowy w Toruniu V Wydział Gospodarczy w składzie:

Przewodniczący:

Asesor sądowy Dominik Nowicki

Protokolant:

Sekretarz sądowy Aleksandra Frąckiewicz

po rozpoznaniu w dniu 13 sierpnia 2020 r. w Toruniu

na rozprawie

sprawy z powództwa Klub Sportowy (...) G. w G.

przeciwko Miejskiemu Przedsiębiorstwu (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w G.

o ochronę naruszonego posiadania

1.  nakazuje pozwanemu Miejskiemu Przedsiębiorstwu (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w G. przywrócić powodowi Klubowi Sportowemu (...) G. w G. posiadanie nieruchomości położonej w G. przy ul. (...), na której usytuowany jest wolnostojący budynek użytkowy – hala sportowa o powierzchni 776,13 m 2, poprzez wydanie urządzeń, w tym kluczy, umożliwiających wstęp na nieruchomość, do budynku i do poszczególnych lokali znajdujących się w budynku, umożliwienie korzystania z nich, a także nakazuje pozwanemu zaniechanie dalszych naruszeń;

2.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 537 zł (pięćset trzydzieści siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.