Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XVII AmE 153/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 października 2020 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
w składzie:

Przewodniczący –

Sędzia SO Andrzej Turliński

po rozpoznaniu 28 października 2020 r. w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z odwołania D. Ł.

przeciwko Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki

o wymierzenie kary pieniężnej

na skutek odwołania D. Ł. od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 grudnia 2018 r. Nr (...)

1.  oddala odwołanie;

2.  zasądza od D. Ł. na rzecz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki kwotę 720 zł (siedemset dwadzieścia złotych) z tytułu zwrotu kosztów procesu

Sędzia SO Andrzej Turliński

ZARZĄDZENIE

(...)