Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX GC 2563/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11. czerwca 2019 r.

S ąd Rejonowy dla (...) W. w W. IX Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodnicząca SSR Aleksandra Zielińska-Ośko,

Protokolant: Michał Nicewicz,

po rozpoznaniu w dniu 11. czerwca 2019 r. w Warszawie,

na rozprawie,

sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej z siedzibą w W.

przeciwko R. S.,

o zapłatę,

orzeka:

1.  zasądza od pozwanego R. S. na rzecz powoda (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej z siedzibą w W. kwotę 492,00 zł (czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych za okres od dnia 26. maja 2017 r. do dnia zapłaty;

2.  oddala powództwo w pozostałej części;

3.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 317,00 zł (trzysta siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 270,00 zł (dwieście siedemdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

SSR Aleksandra Zielińska-Ośko