Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX GC 4099/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30. kwietnia 2019 r.

S ąd Rejonowy dla (...) W. w W. IX Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodnicząca SSR Aleksandra Zielińska-Ośko,

Protokolant: Michał Nicewicz,

po rozpoznaniu w dniu 30. kwietnia 2019 r. w Warszawie,

na rozprawie,

sprawy z powództwa Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w W.

przeciwko D. J.,

o zapłatę,

orzeka:

1.  zasądza od pozwanego D. J. na rzecz powoda Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w W. kwotę 15 375,00 zł (piętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od kwot:

2.  1 537,50 zł od dnia 15 lipca 2015 r. do dnia zapłaty,

3.  1 537,50 zł od dnia 15 sierpnia 2015 r. do dnia zapłaty,

4.  1 537,50 zł od dnia 15 grudnia 2015 r. do dnia zapłaty,

5.  1 537,50 zł od dnia 16 maja 2016 r. do dnia zapłaty,

6.  1 537,50 zł od dnia 16 lutego 2016 r. do dnia zapłaty,

7.  1 537,50 zł od dnia 16 marca 2016 r. do dnia zapłaty,

8.  1 537,50 zł od dnia 16 kwietnia 2016 r. do dnia zapłaty,

9.  1 537,50 zł od dnia 16 maja 2016 r. do dnia zapłaty,

10.  1 537,50 zł od dnia 16 lipca 2016 r. do dnia zapłaty,

11.  1 537,50 zł od dnia 16 sierpnia 2016 r. do dnia zapłaty

12.  oddala powództwo w pozostałym zakresie;

13.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 2 580,00 zł (dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

SSR Aleksandra Zielińska-Ośko