Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX U 222/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 stycznia 2021 r.

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Magdalena Żarkowska

po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2021 r. na posiedzeniu niejawnym w Szczecinie

sprawy R. D.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w R.

o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy

na skutek odwołania R. D. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w R. z dnia 23 lutego 2018r. znak (...)

I zmienia zaskarżoną decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w R. z dnia 23 lutego 2018r. znak (...) w ten sposób, że przyznaje R. D. prawo do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy w dniu 30 sierpnia 2017 r. w kwocie (...) (sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa) złote za 8 (osiem) % długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,

II zasądza od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w R. na rzecz R. D. 180 (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt IX U 222/18

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)