Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt XIII Ga 1220/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

(...), dnia 11 lutego 2021 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: Katarzyna Kamińska-Krawczyk

Sędziowie: Witold Ławnicki (spr.)

Bartosz Kaźmierak

po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 2021 r. w Łodzi na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa E. M.

przeciwko (...) spółce akcyjnej z siedzibą w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim

z dnia 4 sierpnia 2020 r. sygn. akt V GC 408/19 – w zakresie pkt. 1,3,5

1.  oddala apelację,

2.  zasądza od pozwanego (...) spółki akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powódki E. M. kwotę 450 zł (czterysta pięćdziesiąt złotych) tytułem kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

sędzia SO Witold Ławnicki sędzia SO Katarzyna Kamińska-Krawczyk sędzia SO Bartosz Kaźmierak