Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 55/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 czerwca 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący – Sędzia SO Bożena Rządzińska

po rozpoznaniu w dniu 4 czerwca 2020 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B.

przeciwko S. J.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

z dnia 9 października 2019 roku, sygn. akt II C 1282/19

I.  zmienia zaskarżony wyrok na następujący:

1.  utrzymuje w mocy nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym w dniu 23 czerwca 2018 r. w sprawie sygn. akt XVIII 1 Nc 1663/18 w części, to jest w zakresie kwoty 2 731,87 zł (dwa tysiące siedemset trzydzieści jeden złotych osiemdziesiąt siedem groszy) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 7 maja 2018 r. oraz w zakresie kosztów procesu w kwocie 621,35 zł (sześćset dwadzieścia jeden złotych, trzydzieści pięć groszy); w pozostałej części nakaz zapłaty uchyla i oddala powództwo,

2.  zasądza od S. J. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B. kwotę 232,48 zł (dwieście trzydzieści dwa złote czterdzieści osiem groszy) tytułem zwrotu części kosztów postępowania zabezpieczającego;

II.  oddala apelację w pozostałej części;

III.  nie obciąża pozwanego kosztami zastępstwa procesowego strony powodowej;

IV.  nakazuje pobrać od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łodzi kwotę 61 (sześćdziesiąt jeden) złotych tytułem zwrotu części nieuiszczonej opłaty sądowej od apelacji.