Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1232/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 czerwca 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Krzysztof Kacprzak

Sędziowie: SO Bogdan Jachowicz

SO Bożena Rządzińska (spr.)

Protokolant: sekr. sąd. Magdalena Głowacka

po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2020 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa K. M.

przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Brzezinach

z dnia 16 kwietnia 2019 roku, sygn. akt I C 756/17

I.  zmienia zaskarżony wyrok w punkcie 1. w ten tylko sposób, że kwotę

6 151,71 zł (sześć tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt jeden groszy) obniża do kwoty 3 789,94 zł (trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze), umarzając postępowanie w zakresie kwoty 2 361,77 zł (dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt siedem groszy);

II.  oddala apelację w pozostałej części;

III.  znosi wzajemnie między stronami koszty postępowania apelacyjnego.