Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: III Ca 1922/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 czerwca 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Krzysztof Kacprzak

Sędziowie: SO Bożena Rządzińska

SO Bogdan Jachowicz (spr.)

Protokolant: sekr. sąd. Magdalena Głowacka

po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2020 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa L. L.

przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w Ł.

o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

na skutek apelacji pozwanej

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi

z dnia 11 kwietnia 2019r., sygn. akt XVIII C 2202/18

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w Ł. na rzecz L. L. kwotę (...) (tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć) zł tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej powódce z urzędu przez adw. B. R. w postępowaniu apelacyjnym.