Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: III Ca 1927/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 czerwca 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Krzysztof Kacprzak

Sędziowie: SO Zofia Szcześniewicz

SO Bogdan Jachowicz (spr.)

Protokolant: stażysta Aleksandra Witczak

po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2020 roku w Łodzi na rozprawie

sprawy z powództwa D. P.

przeciwko Towarzystwu (...) Spółki Akcyjnej

z siedzibą w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi

z dnia 9 maja 2019r., sygn. akt III C 522/17

1. oddala apelację;

2. zasądza od Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej
z siedzibą w W. na rzecz D. P. kwotę 1800 (tysiąc osiemset) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.