Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 2023/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 czerwca 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Krzysztof Kacprzak (spr.)

Sędziowie: SO Bogdan Jachowicz

SO Bożena Rządzińska

Protokolant: sekr. sąd. Magdalena Głowacka

po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2020 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa W. K.

przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

z dnia 4 kwietnia 2019 roku, sygn. akt II C 785/17

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz W. K. kwotę 900 (dziewięćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.