Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XIII Ga 179/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 lutego 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Ryszard Badio

Sędzia Bartosz Kaźmierak

Sędzia del. Jacek Kęckiewicz (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2021 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa H. J.

przeciwko Powiatowi (...) – Powiatowemu Urzędowi Pracy w Ł.

o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego w Skierniewicach z dnia 13 grudnia 2019 roku, sygnatura akt V GC 17/19

I.  zmienia zaskarżony wyrok w punktach 2 (drugim) i 3 (trzecim) nadając im następującą treść:

2.  „pozbawia wykonalności tytuł wykonawczy w postaci wyroku Sądu Rejonowego w Skierniewicach z dnia 6 sierpnia 2010 roku w sprawie o sygnaturze akt V GC 16/09, zaopatrzonego w klauzulę wykonalności postanowieniem Sądu Rejonowego w Skierniewicach z dnia 8 lutego 2011 roku, w części obejmującej zasądzone odsetki ustawowe od kwoty 15.862,94 zł (piętnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt cztery grosze) za okres od dnia 18 grudnia 2010 roku do dnia 4 listopada 2014 roku i oddala powództwo w pozostałej części;

3.  zasądza od Powiatu (...) – Powiatowego Urzędu Pracy w Ł. na rzecz H. J. kwotę 1.817,00 zł (jeden tysiąc osiemset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.”;

II.  oddala apelację w pozostałej części;

III.  zasądza od Powiatu (...) – Powiatowego Urzędu Pracy w Ł. na rzecz H. J. kwotę 1.217,00 zł (jeden tysiąc dwieście siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego;

IV.  nakazuje ściągnąć od Powiatu (...) – Powiatowego Urzędu Pracy w Ł. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łodzi kwotę 200,00 zł (dwieście złotych) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych za II instancję;

V.  nakazuje zwrócić H. J. ze Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łodzi kwotę 100,00 zł (sto złotych) tytułem nienależnie pobranej części opłaty od apelacji.

Jacek Kęckiewicz Ryszard Badio Bartosz Kaźmierak