Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XIII Ga 1153/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 lutego 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy
w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Ryszard Badio

Sędziowie: SO Katarzyna Kamińska-Krawczyk (spraw.)

SO Bartosz Kaźmierak

Protokolant: staż. Jakub Choiński

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 lutego 2021 roku w Łodzi

sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W.

przeciwko K. C.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego w Płocku

z dnia 30 maja 2019 roku, sygn. akt V GC 1506/18

oddala apelację.

Katarzyna Kamińska-Krawczyk Ryszard Badio Bartosz Kaźmierak