Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II C 130/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 lutego 2021 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi, II Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący : Sędzia S.O. Mariola Kaźmierak

Protokolant: st. sekr. sąd. Dorota Jankiewicz

po rozpoznaniu w dniu 1 lutego 2021 r. w Łodzi na rozprawie

spraw

z powództwa A. H. (1)

przeciwko (...) S.A. z siedzibą w Ł.

o 180.000 zł

i z powództwa A. H. (2)

przeciwko (...) S.A. z siedzibą w Ł.

o 200.000 zł

I. zasądza od (...) S.A. z siedzibą w Ł. na rzecz A. H. (1) następujące kwoty:

A. 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) złotych z tytułu zadośćuczynienia,

B. 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych z tytułu odszkodowania

obydwie kwoty wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 18 maja 2019 roku do dnia zapłaty,

C. 14.417 zł (czternaście tysięcy czterysta siedemnaście złotych) z tytułu zwrotu kosztów procesu;

II. 1. zasądza od (...) S.A. z siedzibą w Ł. na rzecz A. H. (2) następujące kwoty:

A. 140.000 (sto czterdzieści tysięcy) złotych z tytułu zadośćuczynienia,

B. 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych z tytułu odszkodowania

obydwie kwoty wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 18 maja 2019 roku do dnia zapłaty,

C.15.417 zł (piętnaście tysięcy czterysta siedemnaście złotych) z tytułu zwrotu kosztów procesu;

2. oddala powództwo w pozostałym zakresie.