Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1036 /19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 czerwca 2020 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Elżbieta Gawryszczak (spr.)

Sędziowie: SO Bożena Rządzińska

SR Bartosz Lewandowski ( del.)

Protokolant stażysta Aleksandra Witczak

po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca 2020 r. w Łodzi na rozprawie

sprawy z powództwa E. K.

przeciwko (...) Towarzystwo (...) z siedzibą w W.

o zapłatę

na skutek apelacji powódki

od wyroku Sądu Rejonowego w Łęczycy

z dnia 18 marca 2019 r., sygn. akt IC 351/16

I.zmienia zaskarżony wyrok na następujący:

„1.utrzymuje w mocy wyrok zaoczny z dnia 14 listopada 2016r. w części zasądzającej od (...) Towarzystwa (...) z siedzibą w W. na rzecz E. K. kwotę 53.000 ( pięćdziesiąt trzy tysiące) złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 22 listopada 2014r. do dnia 31 grudnia 2015r. oraz ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016r do dnia zapłaty;

2. uchyla wyrok zaoczny w pozostałej części i oddala powództwo;

3.zasądza od (...) Towarzystwa (...) z siedzibą w W. na rzecz E. K. kwotę 6959,42 zł ( sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści dwa grosze ) tytułem częściowego zwrotu kosztów postępowania;

4.nakazuje pobrać na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Łęczycy tyłem wydatków poniesionych tymczasowo przez Skarb Państwa od:

a. E. K. kwotę 143,38 zł ( sto czterdzieści trzy złote trzydzieści osiem groszy),

b. (...) Towarzystwa (...) z siedzibą w W. kwotę 653,22 zł (sześćset pięćdziesiąt trzy złote dwadzieścia dwa grosze).”;

II. oddala apelację w pozostałym zakresie;

III. zasądza od (...) Towarzystwa (...) z siedzibą w W. na rzecz E. K. kwotę 1260 ( jeden tysiąc dwieście sześćdzisiąt) złotych tytułem częściowego zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.