Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1824/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 lipca 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Krzysztof Kacprzak (spr.)

Sędziowie: SO Bożena Rządzińska

SO Bogdan Jachowicz

Protokolant: stażystka Aleksandra Witczak

po rozpoznaniu w dniu 1 lipca 2020 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa Narodowego Funduszu Zdrowia (...) Oddziału Wojewódzkiego w Ł.

przeciwko R. B.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi

z dnia 10 lipca 2019 roku, sygn. akt II C 212/19

1.  zmienia zaskarżony wyrok na następujący:

„zasądza od R. B. na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia (...) Oddziału Wojewódzkiego w Ł. kwotę 340,76 zł (trzysta czterdzieści złotych siedemdziesiąt sześć groszy) z ustawowymi odsetkami od dnia 17 maja 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty oraz kwotę 137 (sto trzydzieści siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.”

2.  zasądza od R. B. na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia (...) Oddziału Wojewódzkiego w Ł. kwotę 150 (sto pięćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.