Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt III Ca 2543/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 lipca 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Radosław Olewczyński

Sędzia Marta Witoszyńska

Sędzia ( del. ) Wojciech Wysoczyński ( spr.)

Protokolant: staż. Alicja Pisarczyk

po rozpoznaniu w dniu 2 lipca 2020 roku na rozprawie w Łodzi

sprawy z powództwa A. A.

przeciwko Z. Ś. i A. Ś.

o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego w Łowiczu

z dnia 24 września 2019 roku, sygnatura akt I C 13/17

1.  prostuje z urzędu oczywistą omyłkę pisarską w zaskarżonym wyroku w ten sposób, że w jego komparycji w miejsce słowa „o zapłatę” wpisuje słowa: „o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym”;

2.  oddala apelację;

3.  nie obciąża powoda obowiązkiem zwrotu na rzecz pozwanych kosztów postępowania apelacyjnego;

4.  przyznaje i nakazuje wypłacić ze Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Łowiczu radcy prawnemu E. S. kwotę 872 (osiemset siedemdziesiąt dwa) złote tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej powodowi z urzędu w postępowaniu apelacyjnym.