Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1496/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 lipca 2020 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia Jacek Kępa

Sędziowie: Radosław Olewczyński (spr.)

Marta Witoszyńska

Protokolant: Alicja Pisarczyk

po rozpoznaniu w dniu 24 lipca 2020 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa J. K. i M. K.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W.

o zapłatę

na skutek apelacji powodów

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 9 maja 2019 r. wydanego w sprawie I C 114/19

1.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że zasądza od (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz J. K. i M. K. solidarnie kwotę 46.654,13 zł (czterdzieści sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery złote trzynaście groszy) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 31 lipca 2018 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 4.634,00 zł (cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery złote) tytułem zwrotu kosztów procesu;

2.  zasądza od (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz J. K. i M. K. solidarnie kwotę 2.800,00 zł (dwa tysiące osiemset złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.