Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt XIII Ga 1362/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 marca­­ 2021r.

Sąd Okręgowy w Łodzi, XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy
w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Marzena Eichstaedt

Sędziowie: Ryszard Badio

Wiktor P. Matysiak (sprawozdawca)

po rozpoznaniu w dniu 17 marca 2021r. w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa P. N.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 11 września 2020r. wydanego w sprawie sygnatura akt V GC 2214/19

I. zmienia zaskarżony wyrok w następujący sposób:

a.) zasądzoną w punkcie 1 wyroku kwotę 4.333,20 (cztery tysiące trzysta trzydzieści trzy i 20/100) złotych obniża do kwoty 885,60 (osiemset osiemdziesiąt pięć i 60/100) złotych i oddala powództwo w zakresie kwoty 3.447,60 (trzy tysiące czterysta czterdzieści siedem i 60/100) złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 20 marca 2019r. do dnia zapłaty,

b.) uchyla punkt 3 wyroku,

c.) zasądzoną w punkcie 4 wyroku tytułem zwrotu kosztów procesu kwotę 119,00 (sto dziewiętnaście i 00/100) złotych podwyższa do kwoty 541,88 (pięćset czterdzieści jeden i 88/100) złotych,

II. zasądza od powoda P. N. na rzecz pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwotę 650,00 (sześćset pięćdziesiąt i 00/100) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu w postępowaniu apelacyjnym.

Wiktor P. Matysiak Marzena Eichstaedt Ryszard Badio