Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Ka 786/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 marca 2021 r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

PrzewodniczącySędzia Agnieszka Szulc-Wroniszewska

Protokolantstażysta Jakub Biernat

przy udziale przedstawiciela Komisariatu Policji w Przedborzu asp. sztab. Roberta Banaszczyka

po rozpoznaniu w dniu 12 marca 2021 r.

sprawy K. W. syna S. i H. z domu L.

urodzonego (...) w R.

obwinionego o czyn z art. 77 kw

na skutek apelacji wniesionej przez obwinionego

od wyroku Sądu Rejonowego w Radomsku

z dnia 26 października 2020 r. sygn. akt II W 105/20

1.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

- z opisu przypisanego czynu eliminuje sformułowanie: „który w konsekwencji doznanych obrażeń zdechł”;

- obniża wymiar orzeczonej w punkcie 1 kary grzywny do wysokości 400 (czterysta) złotych;

2.  w pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

3.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata Ł. K. kwotę 619,92 (sześćset dziewiętnaście 92/100) złotych tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżycielce posiłkowej K. S. z urzędu w postępowaniu odwoławczym oraz kwotę 167,17 (sto sześćdziesiąt siedem 16/100) złotych tytułem zwrotu kosztów dojazdu do sądu;

4.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokat E. M. kwotę 619,92 (sześćset dziewiętnaście 92/100) złotych tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej obwinionemu K. W. z urzędu w postępowaniu odwoławczym;

5.  zwalnia obwinionego K. W. od opłaty za obie instancje oraz zwrotu wydatków za postępowanie odwoławcze.