Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt II Ca 2264/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 marca 2021 roku

Sąd Okręgowy w Krakowie II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący:

Sędzia Jarosław Tyrpa

Sędziowie:

Anna Koźlińska

Renata Stępińska

Protokolant: sekretarz sądowy Robert Nędza

po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2021 roku w Krakowie

na rozprawie

sprawy z powództwa R. L.

przeciwko (...) Bank Spółce Akcyjnej z siedzibą w W.i Towarzystwu Ubezpieczeń (...)Spółce Akcyjnej w W.

o zapłatę

na skutek apelacji strony pozwanej (...) Banku Spółki Akcyjnej z siedzibą
w W. od wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie z dnia 29 lipca 2020 roku, sygnatura akt XII C 1700/18/P

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od strony pozwanej (...) Bank Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powoda kwotę 900 zł (dziewięćset złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

SSO Renata Stępińska SSO Jarosław Tyrpa SSO Anna Koźlińska