Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XIII Ga 409/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 marca 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Beata Matysik

po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2021 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa D. C.

przeciwko (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej z siedzibą w K.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanej

od wyroku Sądu Rejonowego w Kaliszu

z dnia 18 grudnia 2020 roku, sygn. akt V GC 1719/19

I.  zmienia zaskarżony wyrok na następujący:

„1. oddala powództwo;

2. zasądza od D. C. na rzecz (...) spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą
w K. kwotę 3.617,00 zł (trzy tysiące sześćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.”;

II.  zasądza od D. C. na rzecz (...) spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą
w K. kwotę 2.550,00 zł (dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.