Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XIII Ga 849/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 kwietnia 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Katarzyna Kamińska-Krawczyk

Sędziowie: Bartosz Kaźmierak

Piotr Chańko (del.) (sprawozdawca)

Protokolant: sekr. sąd. Malwina Kosak

po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 2021 roku, w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa W. D.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 3 marca 2020 roku, sygn. akt V GC 2141/18

I.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

1.  zasądzoną w punkcie 1 kwotę 4.470,33 zł obniża do kwoty 1.539,37 zł (tysiąc pięćset trzydzieści dziewięć złotych i trzydzieści siedem groszy)
z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 13 lutego 2018 roku do dnia zapłaty i oddala powództwo w zakresie kwot:

a)  2.930,96 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 13 lutego 2018 roku do dnia zapłaty,

b)  300 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 22 listopada 2018 roku;

2. zasądzoną w punkcie 3 kwotę 1.861 zł obniża do kwoty 279,02 zł (dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych i dwa grosze) tytułem zwrotu kosztów procesu”,

3. zmienia punkt 4 w ten sposób, że kwotę 300 zł (trzysta złotych) nakazuje pobrać od W. D. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim tytułem nieuiszczonej opłaty od rozszerzonej części powództwa;

II. zasądza od W. D. na rzecz (...) Spółki Akcyjnej w W. kwotę 402,34 zł (czterysta dwa złote i trzydzieści cztery grosze) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

SSO Bartosz Kaźmierak SSO Katarzyna Kamińska-Krawczyk SSR Piotr Chańko

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)