Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II C 1026/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 1 kwietnia 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, II Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Katarzyna Bielczyk

Protokolant: sekr. sąd. Anna Karolczak

po rozpoznaniu w dniu 1 kwietnia 2021 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa M. S.

przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej w W.

o zadośćuczynienie i odszkodowanie

I.  zasądza od Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz M. S.:

1.  kwotę 31.000 zł (trzydzieści jeden złotych) tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 13 września 2018 roku do dnia zapłaty,

2.  kwotę 520,71 zł (pięćset dwadzieścia złotych 71/100) tytułem odszkodowania wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 13 września 2018 roku do dnia zapłaty;

II.  oddala powództwo w pozostałym zakresie;

III.  obciąża Towarzystwo (...) Spółkę Akcyjną w W. obowiązkiem uiszczenia kwoty 100,21 zł (sto złotych 21/100) tytułem zwrotu części nieuiszczonych kosztów sądowych;

IV.  nie obciąża M. S. obowiązkiem zwrotu kosztów procesu i kosztów sądowych.