Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt III Ca 135/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 sierpnia 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Sławomir Zieliński

Sędzia Zofia Szcześniewicz

Sędzia ( del. ) Wojciech Wysoczyński ( spr.)

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 27 sierpnia 2020 roku w Łodzi

sprawy z powództwa E. O.

przeciwko Miastu Ł.

o ustalenie istnienia stosunku prawnego

na skutek apelacji powódki

od wyroku Sądu Rejonowego w dla Ł. w Ł.

z dnia 18 listopada 2019 roku, sygnatura akt II C 1614/19

I.  prostuje z urzędu oczywistą omyłkę pisarską ten sposób,
że w komparycji wyroku w miejsce słowa „o zapłatę” wpisuje słowa: „o ustalenie istnienia stosunku prawnego”;

II.  zmienia zaskarżony wyroku na następujący:

1.  ustala, że pomiędzy powódką E. O. oraz pozwanym Miastem Ł. istnieje stosunek najmu lokalu mieszkalnego numer (...) znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Ł. przy ul. (...);

III.  zasądza od pozwanego Miasta Ł. na rzecz powódki
E. O. kwotę 339 ( trzysta trzydzieści dziewięć ) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu;

IV.  zasądza od pozwanego Miasta Ł. na rzecz powódki E. O. kwotę 235 (dwieście trzydzieści pięć) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu w postępowaniu apelacyjnym.