Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 802/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 sierpnia 2020 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia Radosław Olewczyński

po rozpoznaniu w dniu 18 sierpnia 2020 r. w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) BANK Spółki Akcyjnej we W.

przeciwko P. K.

o zapłatę

na skutek apelacji strony powodowej

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 13 lutego 2020 r. wydanego w sprawie I C 1745/19

uchyla zaskarżony wyrok, znosi postępowanie w sprawie, począwszy od dnia 2 października 2019 r., i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu dla Łodzi – Widzewa w Łodzi, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania apelacyjnego.