Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 2601/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 września 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Jacek Kępa

Sędziowie: SO Zofia Szcześniewicz ( spr. )

SO Renata Jagura

Protokolant: Aleksandra Witczak

po rozpoznaniu w dniu 3 września 2020 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa Z. W.

przeciwko Administracja (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

z dnia 9 września 2019 roku, sygn. III C 982/18

oddala apelację.